Generalforsamling 2017

   Referat af generalforsamling onsdag d. 8-3-2017

  Formanden bød velkommen og udbad sig forslag til Dirigent. Valgt blev Bent     Langballe. Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed  beslutningsdygtig.
Han gav ordet til formanden.
 Formandens beretning for 2016 – 2017
Traditionen tro gav vi et 9 foldigt hurra for majestæten, og mindes de af vore brødre, som var afgået til Ryes Brigade.
Medlemstallet er i dag 159
5.maj ved mindestenen: En stor del af vore brødre deltog. Skydeformand Torben Jørgensen bød velkommen. Orla Trangbæk holdt en fantastisk tale. Der var bagefter en lille sammenkomst hos Torben Jørgensen. En stor tak for fremmøde og til Torben Jørgensen. Næste gang vil det være Pastor Jørgen Lorenzen, der holder talen.
Den 7. maj deltog vi med 3 mand til kredsmøde i Horsens.
 29 maj den store traditionelle  fugleskydning: Vi var 47 deltagere og som altid rigtig god stemning og godt vejr. Fuglekonge blev Jens Ole Jensen. Skanderborg brassband fulgte os derud. De kan ikke i år, derfor har vi lavet en aftale med Hovedgård skoleorkester. De kommer formentlig i uniform.
Onsdag d. 14 sept. var der stegt flæsk på Møllebæk.
Der deltog 43 personer.
Vi har deltaget i Formandsmøde med 2 mand.

Den 17. september deltog vi i Landsmødet i Fredericia med 3 mand.

Flagdag for de udsendte d. 5 september var vi i Borgernes Hus. En flot højtidelighed der ledes af Jørgen Gaarde. Mange brødre var mødt op og fik en snak med veteranerne
 Der er afholdt 3 bankospil på Sølund. Med i alt 246 deltagere som er meget tilfredsstillende.
Trekantskydning blev afholdt i Gjern d. 8 januar 2017
 Der var fremmødt 13 mand. Rigtig god tilslutning. Vi fik en flot 3 plads.
Den 28 jan. afholdte vi Stiftelsesfest.
Der var fermmødt 45 deltagere, og på vanlig vis blev der uddelt hæderstegn og hygget.
Børge Fredenslund modtog 25 år hæderstegn under generalforsamlingen.

 Beretningen blev herefter godkendt med Akklamation.

Skydeformandens beretning:
Torben Jørgensen var meget tilfreds med fremmødet til Fugleskydningen og kom med de væsentligste resultater. Torben forklarede, hvordan man fremover skal tilmelde sig til fest og hovedskydning og de ændringer, der er nu er lavet for omskydning. Man melder sig inden kl. 12.00, og man skyder kun en gang på festskydning og hovedskydning.  Omskydning er med et skud. Torben udtrykte stor tilfredshed med fugleskydningen,  han vil undersøge om brug af links gevær kan være en mulighed. I så fald prøve at anskaffe et sådan. Trekantskydning var jo en dejlig oplevelse. 7 point fra en andenplads .
Der kom et forslag fra Bille om, at vi skulle øve os noget mere.
Beretningen blev herefter godkendt med Akklamation.

Kassererens beretning:
Der blev omdelt regnskab for  selskabet. Holger Rasmussen læste regnskabet op og forklarede det meget omhyggeligt. Der var et overskud på 9.461 kr. Kassereren forklarede, at bestyrelsen gerne tilgodeser de brødre der deltager i arrangementerne, derfor er det kun bankospillene der giver et reelt overskud. Der blev stillede nogle spørgsmål som ikke vedrørte regnskabet, men hørte hjemme under aktuelt. Regnskabet blev godkendt med Akklamation. 

Kontingentet fortsætter uden ændringer.
Der var ingen indkomne forslag.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg var:
Erik Brandt. Holger Rasmussen og Torben Jørgensen

Alle blev genvalgt

Valg af 2 bestyrelses suppleanter: Genvalgt blev Rasmus Kaiser og Tonni Nielsen

Valg af Revisor. Genvalgt blev Ole Pedersen

Valg af billagskontrollant. Genvalgt blev Tommy Andersen.

 Valg af revisorsuppleant. Genvalgt blev Poul Foged.

 Valg af fanebærer. Per Sørensen modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev Dan Langberg.

Valg af fanebærer suppleant blev Ole ( Pløk ) Jacobsen.

Eventuelt:
Der var forslag om at vi skal anskaffe et venstrehåndsgevær, det vil blive taget op af bestyrelsen. 
Stiftelsesfesten
blev diskuteret indgående, Ole Pløk mente kvaliteten ikke var god nok. Bestyrelsen svarede, at det selvfølgelig er en grænse for hvad kuvert prisen må være, det er vigtigt vi får så mange brødre med som muligt. Kassereren forklarede at festen giver underskud hvert år.
Benny mente at maden på Borgerneshus  er god og at musikken bliver bedre år for år. Bestyrelsen vil diskuterer stiftelsesfesten videre på kommende møder.

 Der blev spurgt om der ikke blev taget billeder af dem som modtog hæderstegn. Der blev uddelt gaver til køkkenpersonalet og BK for et godt arbejde. Det samme gjaldt O. P.
Formanden takke fanebærer Per Sørensen for god tro tjeneset i mange år.

Herefter afsluttede dirigenten med tak for god ro og orden.