Generalforsamling 2022

Med hjertelig lykønskning blev der uddelt følgende hæderstegn:

50 år: Vagn Lyngkjær Pedersen – ikke tilstede) Paul Wittus Sørensen, Ralf Wittus Sørensen, Jørgen Bech Olesen

40 år. Poul Foged, (Jan Visby Rasmussen – ikke tilstede)

25 år: Bertil Kristensen, Svend Pedersen

Referat af generalforsamling i DFB Skanderborg d. 9 marts 2022

Valg af dirigent. Valgt blev Kurt Rønne

Formandens beretning se billag1

Næstformanden (formanden syg) bød de 45 fremmødte brødre velkommen og der blev udbragt et nifoldigt hurra for vor protektor H.M. Dronningen. Derefter blev der afholdt et minuts stilhed for de af vore medlemmer der er gået bort i det forgangne år. Vores medlemstal er dags dato 144.

Årets skyderesultater

Ole Fausing fremlagde status i foreningen. Vi har i det forgangne år ikke haft mulighed for at afvikle skydninger p.g.a. corona. Vores trekantskydning blev aflyst da Nr. Snede selskabet meldte afbud på grund af sygdom (corona). Ole omtalte vores nye samarbejde med Horsens selskabet om at komme ned og træne/skyde på deres dejlige skyde anlæg med elektronisk markering, har aftalt datoer her i foråret og til gode priser (20,00 kr. Pr. Skytte – 20,00 kr. For 20 skud). Skydeformanden tager vore egne våben og patroner med. Tilmelding til formanden.

Regnskabet se billag 2

Revisoren (kasseren syg) fremlagde regnskabet der blev godkendt uden kommentarer.

Kontingent fastsættelse / Kontingentet fortsætter uændret.

Indkomne forslag: Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen

Valg af formand

På valg Erik Brandt som blev genvalgt

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg Mogens Rasmussen – Thor Kristensen – Tonni Nielsen – alle blev genvalgt

Valg af 2 suppleanter

På valg er Bjørn Lyse og Thorkild Mikkelsen. Bjørn Lyse ønsker ikke genvalg, ny suppleant blev Susan Knudsen og Thorkild Mikkelsen blev genvalgt

Valg af revisor. På valg er Benny Kristensen som blev genvalgt

Valg af billagskontrolant. På valg er Lone Hjelmeborn som blev genvalgt

Valg af revisorsuppleant. På valg er Lone Hjelmeborn som blev genvalgt

Valg af fanebærer. På valg er Kenny Fausing som blev genvalgt med genvalg til Hans Sandberg som suppleant

Eventuelt

Der var stor tilfredshed med smørrebrød som alternativ til de gule ærter. Gerne samme menu næste år. Thorkild Mikkelsen opfordrede til at deltage i firmabesøget hos Silhorko 5. april